Volume 3 Issue 2 January 2023

Volume 3 Issue 2 January 2023

 

01 சங்க இலக்கியங்களில் குறவர் இன மக்கள்

ம. கஸ்தூரி &  முனைவர் அ. கலீல் ரெஹ்மான், Pg 1-6

02 திருக்குறளில் அறிவியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் சே.செந்தமிழ்ப்பாவை Pg  7-14

03 ஈரோடு மாவட்ட வேட்டுவக் கவுண்டரின மக்களின் பிறப்புச் சடங்குகளில் பண்பாட்டு மரபுகள்

க.சுந்தராம்பாள், முனைவர் ம.சுந்தரமூர்த்தி,  Pg 15-28